ARNAL és un grup d’empreses que opera des de 1971 dedicat al sector dels Serveis professionals amb un àmbit d’actuació estatal. Posa a disposició dels seus clients un alt grau d’experiència i qualificació professional amb l’objectiu de prestar un servei eficient i de la màxima qualitat. 

ARNAL, continua fent front a la seva transformació per adaptar-se a les noves necessitats del mercat i de la societat per, d’aquesta manera, ser un model de referència en coneixement professional, servei i innovació. 

S’ha aprofundit en la transformació de les tres línies de negoci (BPO and legal services, Real estate, Assessorament empresarial i Bufet jurídic) per dotar-les d’una estructura i organització més moderna i aplicar d’una forma més extensiva l’ús de les últimes tecnologies. 

La Direcció d’ARNAL entén que els temps actuals requereixen una adequació important de la prestació dels serveis i, a més, l’entorn del mercat, així com el volum que s’ha assolit, requereixen potenciar tot allò relacionat amb la marca, l’organització interna, la tecnologia i el posicionament de mercat. Els canvis als quals hem fet front no canvien gens, al contrari, reforcen l’aposta per la qualitat i l’obtenció d’un alt grau de satisfacció per part dels nostres clients, ja siguin entitats financeres o els seus clients. 

Som conscients de la importància que té el nostre compromís amb la qualitat i la satisfacció del client, és per això que estructurem el nostre desenvolupament a través d’un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001: 2015 que es fonamenta en els principis següents:

  • COMPROMÍS amb els nostres clients i parts interessades, donant sempre resposta satisfactòria a les seves exigències i requisits amb la finalitat de satisfer les seves necessitats, respectant els requisits legals aplicables i altres que l’organització subscrigui, a l’hora que mantenim sempre un comportament ètic i responsable. 
  • Identificar el context de la nostra organització i determinar els riscos i oportunitats per tal d’aconseguir una MILLORA CONTÍNUA de l’organització. Considerem que la QUALITAT és un element estratègic de l’organització i conscienciem i motivem els professionals sobre la importància de la implantació i el desenvolupament d’un sistema de la qualitat. 

  • Entenem que els serveis professionals, en la versió més actual, necessiten un profund component d’INNOVACIÓ, que no només es redueix a l’àmbit de l’ús de les tecnologies, sinó que també abasta la recerca de noves fórmules per a prestar els serveis, més d’acord amb les expectatives que els clients tenen de la nostra actuació. 

  • IMPLICACIÓ de tot el personal en la consecució dels nostres objectius interns. Fem partícips a tots i cada un dels empleats en la millora de l’empresa, fent un TREBALL EN EQUIP. 
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA, perquè tots els nostres clients disposen d’una persona o departament de contacte que gestionarà el seu cas i l’atendrà, informarà i assessorarà en qualsevol punt de la tramitació. Estarà a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte que pogués sorgir. 
  • Fomentar i promoure la prevenció integral per mitjà de la protecció activa de la seguretat i salut dels treballadors. 

  • L’equip humà que forma ARNAL té un alt grau de coneixement i àmplia EXPERIÈNCIA, fet que et garanteix una alta professionalitat durant tot el procés. Disposem d’eines tecnològiques que ens permeten fer un seguiment i control del procés de treball per evitar errors i disfuncions, de manera que podem oferir als nostres clients un millor servei i informació.

Per dur a terme tot això, la Direcció general estableix tots els mitjans i recursos necessaris per tal d’implementar aquests principis i també perquè aquesta política sigui coneguda, entesa i duta a la pràctica per tots els nivells de l’organització.

Barcelona, 24 d’abril de 2019

Joan Piñol Arnal

Director General