ARNAL informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

ARNAL ha adaptat el seu tractament de dades personals i la seva Política de Privacitat als canvis establerts pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016.

A més, ARNAL tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), de manera confidencial i amb les mesures de seguretat exigides.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades? 

El Responsable del tractament de les teves dades és ARNAL (https://www.arnal.es/aviso-legal/)

Adreça: C/ València núm. 245 1r 3a, 08007, Barcelona

Telèfon: 93.215.75.13

Correu electrònic: info@arnal.es

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? 

A Arnal tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder prestar els serveis contractats, així com facilitar la informació sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis desglossats a l’adreça https://www.arnal.es/. 

Amb la finalitat d’oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial basant-nos en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Si ens envies el teu CV o si et fem una entrevista laboral a les nostres oficines, utilitzarem les teves dades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra organització. En el supòsit que siguis contractat/ada, les teves dades personals es faran servir per gestionar la relació laboral amb Arnal.

Durant quant de temps conservarem les teves dades? 

Conservarem les dades personals que ens proporcionis mentre duri la relació comercial.

Quan acabi la prestació del servei, i en tot cas si es demana la supressió de les dades, ARNAL mantindrà les teves dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal. Un cop transcorreguts aquests terminis, destruirem les teves dades.

Pel que fa a les dades laborals, es tractaran mentre es mantingui l’esmentada relació i quan aquesta acabi, el temps necessari per poder donar resposta als possibles incompliments en aquest àmbit. Si ens has enviat el teu CV o t’hem fet una entrevista per cobrir una vacant laboral, les teves dades personals s’arxivaran durant un any. Un cop transcorregut i si no has estat seleccionat/ada, les teves dades s’esborraran dels nostres sistemes. 

Quina és la legitimació del tractament de les teves dades? 

Les teves dades es tracten per prestar el servei sol·licitat, i aquest tractament està legitimat pel compliment d’una obligació legal del responsable del tractament que no és altra que la prestació del servei.

Si les teves dades identificatives es fan servir per a finalitats promocionals, es tractaran en virtut del consentiment que lliurement ens has concedit. 

Les dades personals dels treballadors es tractaran per complir amb la relació contractual entre les parts. 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades? 

Només se cediran les dades a les empreses del grup incloses a https://www.arnal.es/aviso-legal/

No cedirem les teves dades personals a tercers, excepte en aquells casos en què la prestació del servei o el compliment de la relació laboral requereixi que siguin cedides a administracions públiques, ens que en formin part, professionals en l’àmbit de la funció pública i per motius legals. Per a qualsevol comunicació de les dades fora d’aquests supòsits, et demanarem el teu consentiment específic.

Tipologia de les dades tractades

  • Dades identificatives (Nom i cognoms).
  • Dades de contacte (correu electrònic, telèfon i adreça postal).
  • Lloc de treball.
  • Historial laboral.
  • Historial acadèmic.

Quins són els teus drets quan ens cedeixes les teves dades?

DRETCONTINGUTCANALS D’ATENCIÓ
AccésPodràs consultar les teves dades personals incloses als arxius d’ARNAL.

protecciondedatos@arnal.es

Servei d’ Atenció al Client ARNAL
C/ Valencia nº 245, 1º 3ª CP. 08007 BARCELONA
RectificacióPodràs modificar les teves dades personals quan no siguin exactes.
SupressióPodràs sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
OposicióPodràs sol·licitar que no es tracti les teves dades personals.
Limitació del tractamentPodràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades en els casos següents: 
– Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades. 
– Quan el tractament sigui il·lícit, però t’oposis a la supressió de les teves dades. 
– Quan ARNAL no necessiti tractar les teves dades, però tu les necessitis per l’exercici o defensa de reclamacions. 
– Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades per complir una missió d’interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims del tractament prevalen sobre els teus.
PortabilitatPodràs rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i les que s’han obtingut amb motiu de la teva relació contractual amb ARNAL, així com transmetre’ls a un altre proveïdor de serveis.
Presentar una denúncia o un escrit Podràs presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a l’agència autonòmica de protecció de dades en cas que existeixi.
Ser informat/daSer informat/da de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els teus drets.
Si consideres que no hem tractat les teves dades personals d’acord amb la normativa, pots presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Per exercir els teus drets, hauràs d’adjuntar a la sol·licitud una còpia del DNI o un document equivalent.